Porady-ToMa.net


Wyrzuci? ?mieci z sieci...
Tadzik1986
T? wiadomo?? kieruj? do wszystkich, kt?rzy czasami maj? ochot? pozby? sie niekt?rych ?mieci z Internetu. Ot?? niedawno powsta? w Polsce punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych tre?ci w Internecie (Hotline). Te nielegalne tre?ci to pornografia dzieci?ca, publiczne propagowanie pogl?d?w faszystowskich lub totalitarnych ustroj?w pa?stwa oraz zniewa?anie grup ludno?ci lub pojedynczych os?b z powodu ich rasy, narodowo?ci lub wyznania.

Co z tym VAT-em?
Tadzik1986
O tym, ?e 22% VAT na Internet zostaje wprowadzony ju? od 1 marca zapewne wszyscy wiedz?. O mo?liwo?ci odliczenia 760 z? rocznie pewnie te? ju? wiecie. Ale niekt?rzy z was dopiero teraz dowiedz? si?, ?e mo?na (teoretycznie) odliczy? nawet 1520 z? pod warunkiem, ?e jest was dwoje i jeste?cie ma??e?stwem. Jednak tak naprawd? nie wiadomo, czy b?dziecie mogli odliczy? sobie chocia? 760 z?, poniewa? ustawa jest, ale nie ma do niej przepis?w wykonawczych... "a to Polska w?a?nie" :) . Trzeba czeka?...

Gadu-Gadu na telefon
Beyzi
Gadu-Gadu uruchomi?o us?ug? umo?liwiaj?c? prowadzenie rozm?w telefonicznych poprzez Internet. Minuta po??czenia z telefonem stacjonarnym w Polsce kosztuje 9 groszy, za? rozmowa z telefonem kom?rkowym (Polska) 63 grosze. Koszt po??cze? mi?dzynarodowych zale?ny jest od konkretnego pa?stwa, a ceny zaczynaj? si? od kwoty 10 groszy za minut? po??czenia (USA, Niemcy, Franca, Wielka Brytania). Podane ceny s? cenami netto. Op?ata naliczana jest co 30 sekund (po?owa stawki minutowej).

Nieszczelne okna
Beyzi
Symantec ostrzega przed kolejnymi krytycznymi lukami odkrytymi w systemie Windows umo?liwiaj?cymi przepe?nienie stosu i przej?cie kontroli nad zaatakowanym komputerem.
Problemy dotyczy wi?kszo?ci wersji Windows, w tym NT, XP, 2000 oraz Servera 2003.

Tani Office 2003
Beyzi
APN Promise oferuje pakiet Microsoft Office 2003 PL do zada? domowych w cenie 430 z?. Pakiet sk?ada si? z aplikacji: Word 2003, Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003 i przeznaczony jest dla nauczycieli, student?w oraz uczni?w. Do zestawu do??czona jest myszka Microsoftu. Promocja wa?na jest do 31 grudnia br. lub do wyczerpania zapas?w.

Prywatny masa?ysta na USB ;)
Beyzi
Firma Uni-Creation Trade and Technology Co. wprowadzi?a do sprzeda?y pod??czany do portu USB przyrz?d do masa?u... oczu.
Producent zapewnia, i? urz?dzenie przyniesie swym masa?em ulg? tym osobom, kt?re bardzo d?ugo wpatruj? si? w ekran monitora. Urz?dzenie mo?na zobaczy? tutaj.

Dwuprocesorowa karta od Gaigabyte
Beyzi
Gigabyte zapowiada wypuszczenie karty graficznej wyposa?onej w dwa procesory. Na urz?dzeniu zamontowano dwa procesory GeForce 6600 GT oraz 256 megabajt?w pami?ci DDR3.

Mozilla Thunderbird 1.0 ju? jest!!!
ToM
Mozilla ju? wypu?ci?a wersje 1.0 swojego klienta pocztowego. Thunderbird jest ca?kowicie darmowym klientem poczty i grup dyskusyjnych. Dost?pny jest w wersjach dla system?w Windows, GNU/Linux i Mac OS X. Jest najmniejszym a zarazem najszybszym programem pocztowym.

Dziura w WinAmp'ie
Beyzi
W Winampie odkryto "dziur?", kt?ra umo?liwia przej?cie kontroli nad systemem. Luka wyst?puje w pliku in_cdda.dll i pozwala na doprowadzenie do tzw. przepe?nienia bufora. Wystarczy odpowiednio spreparowany plik playlisty M3U.

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.