Porady-ToMa.net » Artykuły


Gadu-Gadu na telefon
Beyzi
Gadu-Gadu uruchomi?o us?ug? umo?liwiaj?c? prowadzenie rozm?w telefonicznych poprzez Internet. Minuta po??czenia z telefonem stacjonarnym w Polsce kosztuje 9 groszy, za? rozmowa z telefonem kom?rkowym (Polska) 63 grosze. Koszt po??cze? mi?dzynarodowych zale?ny jest od konkretnego pa?stwa, a ceny zaczynaj? si? od kwoty 10 groszy za minut? po??czenia (USA, Niemcy, Franca, Wielka Brytania). Podane ceny s? cenami netto. Op?ata naliczana jest co 30 sekund (po?owa stawki minutowej).Tele Gadu-Gadu jest us?ug? pre-paid, tzn. tak? w kt?rej aby wykonywa? po??czenia musisz do?adowa? swoje konto ?rodkami, kt?re p??niej w ca?o?ci przeznaczone s? na rozmowy. Mo?na to uczyni? za pomoc? Internetu (karta VISA lub MasterCard) lub przelewem.
Jedyne, co trzeba mie?, by realizowa? po??czenia, to komputer z dost?pem do Internetu (wystarczy modem), kart? d?wi?kow?, s?uchawkami i mikrofonem oraz specjaln? wersj? programu Gadu-Gadu.

Szczeg??owe informacje znajdziesz na stronie www.tele.gadu-gadu.pl.

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.