Porady-ToMa.net » Artykuły


Wyrzuci? ?mieci z sieci...
Tadzik1986
T? wiadomo?? kieruj? do wszystkich, kt?rzy czasami maj? ochot? pozby? sie niekt?rych ?mieci z Internetu. Ot?? niedawno powsta? w Polsce punkt kontaktowy ds. zwalczania nielegalnych tre?ci w Internecie (Hotline). Te nielegalne tre?ci to pornografia dzieci?ca, publiczne propagowanie pogl?d?w faszystowskich lub totalitarnych ustroj?w pa?stwa oraz zniewa?anie grup ludno?ci lub pojedynczych os?b z powodu ich rasy, narodowo?ci lub wyznania.Je?li trafisz w sieci na tak? stron? i chcesz co? z tym zrobi?, zg?o? to. Mo?na to zrobi? na kilka sposob?w, ale najwygodniejszy to poczt? elektroniczn? na adres dyzurnet@hotline.org.pl lub na stronie www.hotline.org.pl a wszystko jest oczywi?cie anonimowe. W Polsce system ten utworzy? NASK (www.nask.pl).

A to inne ciekawe strony:

Strona Fundacji KidProtect walcz?cej ze zjawiskiem pedofilii.

Strona MSWiA na temat bezpiecze?stwa najm?odszych w Internecie, w tym materia?y na temat bezpiecznego czatowania.

Strona Fundacji Dzieci Niczyje na temat bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y przy korzystaniu z Internetu.

Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.