Porady-ToMa.net » Porady » Microsoft WordPakiet Office znają chyba wszyscy. W tekście tym na tepetę wędruje bodaj najważniejszy jego składnik - Word.

Spis Treści:
Wzory matematyczne w Word'zie
Automatyczne przewijanie tekstu
Bez nowego dokumentu
Dzielenie okna
Przeglądanie według punktów charakterystycznych
Kliknij i pisz
Drukowanie kilku stron dokumentu na kartce
Kilka słów o listach numerowanych
Spacja spacji nie równa
Tekst w dowolnym miejscu strony
Wcięcia tekstu w tabeli
Znajdź i zamień nieco inaczej
Zmiana domyślnej czcionki w Word'zie
Szybkie zapisywanie a rozmiar pliku
Znaki specjalne
Klawiszologia

Wzory matematyczne w Word'zie

Czasem zachodzi potrzeba dołączenia do dokumentu Word'a skomplikowanego wzoru matematycznego. To wcale nie jest takie trudne jak by się mogło wydawać.

W skład pakietu Office wchodzi moduł ułatwiający to zadanie. Nosi on nazwę Edytor równań i znaleźć go można przechodząc do menu Wstaw | Obiekt. Na przewijanej liście odszukaj pozycję Microsoft Equation 3.0. Jeśli go nie znajdziesz, oznacza to, że element ten pominięty został podczas instalacji. W takim wypadku konieczne jest ponowne uruchomienie instalatora i dodanie składnika.

Gdy już uruchomisz Edytor równań, ujrzysz pasek narzędziowy Równanie. Znajdziesz na nim wszystkie potrzebne symbole i znaki. Z takim "arsenałem" stworzenie nawet zaawansowanego wzoru nie powinno stanowić dla Ciebie problemu. Gdy wzór będzie już gotowy, kliknij gdzieś poza ramką edytora by powrócić do edycji dokumentu. Jeśli będziesz chciał coś poprawić we wzorze, po prostu kliknij go dwukrotnie.

Automatyczne przewijanie tekstu

Czytając obszerniejsze teksty zmuszeni jesteśmy do ręcznego przewijania dokumentu po przeczytaniu kolejnego "ekranu". Zwykle czynimy to za pomocą kursorów bądź paska przewijania pionowego. Możemy jednak sprawić by tekst przewijał się automatycznie. Służy do tego funkcja AutoScroll.

Przejdź do menu Widok | Paski narzędzi | Dostosuj... i na zakładce Polecenia, z menu Kategoria wybierz Wszystkie polecenia. Na liście Polecenia: odszukaj pozycję AutoScroll i przeciągnij ją w wybrane miejsce na pasku narzędzi. Klikając ją prawym klawiszem myszy możesz dostosować wygląd przycisku, wyświetlany tekst itp. Zatwierdź zmiany.

Po kliknięciu na przycisk, zmienia się pionowy pasek przewijania. Przesuwając myszkę w górę lub w dół dostosować możesz kierunek oraz prędkość przewijania dokumentu. Kliknięcie dowolnym z klawiszy myszki wyłącza funkcję.

Bez nowego dokumentu 

Przy każdym uruchomieniu Word tworzy nowy dokument. Nie zawsze jest to pożądane i jedynie opóźnia start programu. Jednak Word wcale nie musi tego robić.

Kliknij prawym klawiszem myszy na przycisk Start i z menu wybierz Otwórz (w Windows XP Otwórz wszystkich użytkowników). Odszukaj skrót do Word'a, kliknij go prawym klawiszem myszy i wybierz Właściwości. Na zakładce Skrót, w polu Obiekt docelowy (Element docelowy) po ścieżce dostępu do programu dodaj parametr /n (jeśli pole to nie jest aktywne konieczne jest usunięcie edytowanego skrótu i utworzenie nowego prowadzącego do pliku \Program Files\Microsoft Office\Office\winword.exe). Zamknij okno klikając na OK.

Dzielenie okna

Jeśli zdarza Ci się edytować dokument Word'a w dwóch odległych od siebie miejscach, możesz znacznie ułatwić sobie pracę dzieląc okno programu na dwie części.

Po prawej stronie okna, tuż nad górną strzałką przewijania znajduje się "przycisk" (pozioma kreska bez ikony). "Chwyć" go i przesuń w dół.

Aby powrócić do pojedynczego okna przesuń pasek oddzielający okna na swoje miejsce.

Przeglądanie według punktów charakterystycznych

W prawym dolnym rogu Word'a, tuż pod pionowym paskiem przewijania znaleźć można zestaw trzech przycisków. Służą one do przeglądania dokumentów według punktów charakterystycznych. Domyślnie są to początki stron, jednak możliwości jest wiele. Możesz przejść do następnej/poprzedniej tabeli, rysunku, komentarza, przypisu dolnego itp. Po kliknięciu na środkowy przycisk możesz wybrać element, według którego chcesz przeglądać dokument, "skoku" zaś dokonujesz klikając na podwójną strzałkę nad lub pod przyciskiem wyboru.

Kliknij i pisz

Począwszy od wersji 2000 Word umożliwia rozpoczęcie pisania w dowolnym miejscu dokumentu. Wystarczy, iż przeniesiesz wskaźnik myszy na pusty obszar dokumentu blisko miejsca, gdzie chciałbyś rozpocząć pisanie i klikniesz raz lewym klawiszem myszy, a wskaźnik zmieni swój wygląd. Zauważ, że kursor zmienia się wraz z położeniem wskaźnika informując Cię o tym, do której z krawędzi zostanie wyrównany tekst. Kliknij dwukrotnie i pisz.

Drukowanie kilku stron dokumentu na kartce

Możesz wydrukować kilka stron dokumentu na jednej kartce papieru. Wystarczy że w oknie Plik | Drukuj..., w sekcji Powiększenie ustawisz odpowiednią liczbę stron. Word sam przeskaluje i rozmieści odpowiednią liczbę stron na papierze.

Kilka słów o listach numerowanych

Tworzenie list numerowanych i wypunktowanych w Word'zie nie jest zbyt trudne. Warto jednak wiedzieć o kilku drobiazgach:

  1. by przejść do następnej linii bez tworzenia kolejnej pozycji listy (kropki, numeru), możesz posłużyć się kombinacją [SHIFT]+[ENTER],
  2. by zakończyć listę wystarczy po wpisaniu ostatniej z pozycji dwa razy nacisnąć klawisz [ENTER],
  3. w dowolnym momencie listy możesz rozpocząć numerowanie od początku: kliknij prawym klawiszem myszy na liczbie, która stać ma się pierwszą kolejnej listy i z menu kontekstowego wybierz Ponownie uruchom numerowanie; podobnie możesz kontynuować numerowanie poprzedniej listy,
  4. w kontekstach numerowanych zwiększać wcięcie możesz również klawiszem [TAB] zaś zmniejszać je kombinacją [SHIFT]+[TAB],
  5. pełną kontrolę nad wyglądem listy (wcięcia, styl numerowania, znak wiodący itp.) daje karta Punktory i numeracja... z menu Format

Spacja spacji nie równa

Każdy program ma swoje sekrety. Nawet "zwykła" spacja w Word'zie może być wykorzystana na kilka sposobów.
Oto dwa mało znane skróty:

  • [Ctrl]+[Shift]+[Spacja] - wstawia tzw. twardą spację - dwa oddzielone nią wyrazy będą zawsze w tej samej linii,
  • [Ctrl]+[Spacja] - przywraca domyślne formatowanie danego stylu.

Tekst w dowolnym miejscu strony

Czasem zachodzi potrzeba umieszczenia tekstu w jakimś dziwnym miejscu (np. komentarza na marginesie strony lub adresu w rogu kartki). Przydatne okazuje się wtedy Pole tekstowe (menu Wstaw). Po narysowaniu pola możesz umieścić w nim niemal dowolny element (tekst, grafikę), zmieniać jego rozmiar, obramowanie i tło (prawy klawisz myszy na ramce pola i Formatuj pole tekstowe...).

Wcięcia tekstu w tabeli

Do wcinania tekstu w Word'zie służy klawisz [TAB]. Wszystko jest ok do momentu, gdy tekst znajduje się poza tabelą. Wewnątrz niej wspomniany klawisz służy do przechodzenia między komórkami. By tutaj wciąć tekst musisz użyć kombinacji: [CTRL]+[TAB].

Znajdź i zamień nieco inaczej

Funkcję Znajdź i zamień zwykle wykorzystuje się do podmiany pojedynczych wyrazów lub zwrotów. A co jeśli zachodzi potrzeba zamiany jakiegoś fragmentu na coś bardziej skomplikowanego jak np. lista czy... grafika? Okazuje się, że ciąg znaków można zamienić na dowolny obiekt znajdujący się w schowku, niezależnie od tego, czy będzie to zdjęcie, tabelka lub inny równie egzotyczny element i wcale nie jest to takie trudne jakby mogło się wydawać. Wystarczy, że w polu Znajdź umieścisz frazę, którą chcesz podmienić, a w polu Zamień na wpiszesz ^c. Word zastąpi wówczas wyszukane słowo/frazę zawartością schowka systemowego.

Zmiana domyślnej czcionki w Word'zie

Jak zmienić domyślną czcionkę w Word'zie?

Word 97/2000:
Przejdź do menu Format | Styl, w polu Style: zaznacz pozycję Standardowy i kliknij przycisk Modyfikuj. Następnie wybierz Format | Czcionka. Ustaw nową czcionkę domyślną, jej rozmiar itp.

Word XP/2003:
Przejdź do menu Format | Style i formatowanie, na liście z prawej strony odszukaj pozycję Normalny i z manu kontekstowego (prawy klawisz myszy) wybierz Modyfikuj.... Następnie wybierz Format | Czcionka i ustaw nową czcionkę domyślną.

Szybkie zapisywanie a rozmiar pliku 

Opcja Szybkiego zapisywania (Narzdzia | Opcje | karta Zapisywanie) może prowadzić do znacznego zwiększenia rozmiaru plików Word'a. Rozwiązaniem problemu jest wyłączenie wspomnianej opcji, lub okresowe zapisywanie pliku pod nową nazwą (Zapisz jako...).

Znaki specjalne

Word ma wbudowaną opcję wpisywania akcentów, umlautów i wielu innych znaków specjalnych z pomocą tzw. martwych klawiszy. Są one uaktywniane przez równoczesne wciśnięcie z klawiszem Ctrl. Np. by wstawić a z akcentem (á) naciśnij kombinację [Ctrl]+[`] (akcent - na lewo od [1]), a następnie [a]. Inne możliwości poniżej.

Ctrl + ` (akcent)

a, o, e, i, u, A, O, E, I, U

a, o, e, i, u, A, O, E, I, U

Ctrl + ' (apostrof)

a, o, e, i, u, y, A, O, E, I, U, Y

á, ó, é, í, ú, ý, Á, Ó, É, Í, Ú, Ý

Ctrl + Shift + ^ (daszek)

a, o, e, i, u, A, O, E, I, U

â, ô, e, î, u, Â, Ô, E, Î, U

Ctrl + Shift + ~ (tylda)

a, n, o, A, N, O

a, n, o, A, N, O

Ctrl + Shift + :

a, o, e, i, u, y, A, O, E, I, U, Y

ä, ö, ë, i, ü, y, Ä, Ö, Ë, I, Ü, Y

Ctrl + Shift + &

a, o, s, A, O

a, o, ß, A, O

Ctrl + Shift + @

a, A

a, A

Ctrl + ,

c, C

ç, Ç

Ctrl + / (slash)

o, O

o, O

Klawiszologia

I jeszcze kilka przydatnych skrótów klawiaturowych:

Microsoft Word
CTRL + O Otwiera zapisany dokument
CTRL + N Tworzy nowy, pusty dokument
CTRL + A Zaznacza cały dokument
CTRL + C Kopiuje zaznaczenie do schowka
CTRL + V Wkleja zawartość schowka
CTRL + X Wycina i zapamiętuje zaznaczony fragment w schowku
CTRL + Z Cofa ostatnio wykonaną operację
CTRL + Y Ponawia ostatnią operację
CTRL + P Otwiera okno drukowania
CTRL + S Zapisuje dokument
CTRL + F Znajdź
CTRL + H Znajdź i zamień
TAB Zwiększa wcięcie
SHIFT + TAB Zmniejsza wcięcie
SHIFT + F3 Zmienia małe litery na wielkie i vice versa.
CTRL + ENTER Wstawia znak podziału Nowa strona
CTRL + 1 Ustawia pojedynczy odstęp między wierszami
CTRL + 5 Ustawia odstęp między wierszami na 1,5
CTRL + 2 Ustawia podwójny odstęp między wierszami
CTRL + L Wyrównaj do lewej
CTRL + R Wyrównaj do prawej
CTRL + E Wyśrodkuj
CTRL + J Wyjustuj
CTRL + B Włącza pogrubienie tekstu
CTRL + I Tekst pochyły (kursywa)
CTRL + U Podkreślenie tekstu
CTRL + = Indeks dolny
CTRL + +
(CTRL + SHIFT + =)
Indeks górnyPiotr Bawolski (Beyzi)
listopad 2001
aktualizacja: listopad 2004


Copyright © 1999 - 2019 PORADY ToM'a
Wszelkie prawa zastrzeĹźone.